Polityka Ochrony Danych osobowych - Prywatność i bezpieczeństwo

   I. Dane Administratora Danych Osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Selva Tour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 291, 25-801 Kielce, NIP: 9591967111, KRS: 0000588741.
  2. Jakie dane osobowe gromadzimy:
   • adres e-mailowy klienta
   • dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania
   • numer telefonu i datę urodzenia

   II. Przy rejestracji w dowolnym naszym serwisie podajecie Państwo:

  1. Dane logowania konta, takie jak adres email i hasło.
  2. W celu dokonania rezerwacji podajecie Państwo:
   • Dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.

   III. Informujemy, że podczas korzystania z naszej stron internetowych możemy mieć dostęp do informacji dotyczących:

   • Preferencji dotyczących kierunku podróży.
   • Aktywności w zakresie korzystania e strony internetowej.
   • Preferencji dotyczących reklamy jeśli umieszczona jest na naszej stronie.
   • Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług ( system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki).
   • Ewentualnych zainteresowań społecznych i aktywności.

   IV. W wypadku zakupienia produktów w naszej firmie możemy mieć dostęp do informacji wrażliwych tj.:

   • Danych z dokumentów tożsamości typu: paszport, dowód osobisty lub informacji dotyczących klienta jako pasażera, danych ubezpieczeniowych, istotnych danych medycznych związanych z ubezpieczeniem lub preferencjami podróży (w tym: diety, wyznania lub niepełnosprawności).
   • Informacji dotyczących sposobu płatności i związanych z tym zakupów ( czas i miejsce itp.).

   V. Inne źródła danych osobowych:

   • Firma ubezpieczeniowa, a także jej agenci i ewentualny personel medyczny mogą mieć dostęp do danych osobowych i wymieniać z nami te dane w sytuacji, gdy zachodzi szczególna okoliczność, gdy któraś ze stron musi podejmować działania w imieniu lub w interesie klientów.
   • W przypadku logowania się przez Facebook lub Google+ do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowe, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.
   • Możemy korzystać z obrazów z kamer przemysłowych, adresów IP i informacji o przeglądarce uzyskanych w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie naszych biur, lokali, innych budynków i statków wycieczkowych.

   VI. Udostępnianie danych osobowych

   W przypadku gdy dokonujecie Państwo rezerwacji także na rzecz innych osób wykorzystujemy ich dane osobowe dostarczone nam w ramach rezerwacji. Jeśli udostępniacie Państwo dane osobowe innych osób, musicie mieć pewność, że macie ich zgodę, mają one świadomość co do sposobu wykorzystywania ich danych osobowych i że jesteście upoważnieni do ich udostępnienia.

   VII. Wykorzystywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe przetwarzamy do zarządzania rezerwacjami, udostępnienia do produktów i usług oraz udzielenia pomocy w odniesieniu do tych usług i ewentualnego zwrotu kosztów
  2. Dane osobowe możemy też wykorzystać w celu reagowania na sytuacje związane z bezpieczeństwem i innymi zdarzeniami, a także do celów medycznych i ubezpieczeniowych Obrazy z kamer przemysłowych służą nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynków, a także zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw. Możemy również korzystać z tych obrazów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

   VIII. Kontakt z klientem

  1. Możemy korzystać z danych osobowych w przypadku kontaktu z klientem za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, aby udzielać Państwu wyjaśnień lub pomocy.
  2. Oświadczamy, iż nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

   IX. Komunikacja marketingowa

  1. Informujemy, iż po wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych oraz sposobu kontaktów w tym zakresie możemy wysyłać dla Państwa oferty o naszych usługach oraz informacje o naszych produktach. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na komunikację marketingową naszego biura. Wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres selvatour@selvatour.pl.

   X. Udostępnienie danych osobowych partnerom handlowym w zakresie realizowanych usług

  1. W celu realizacji wybranych przez Państwa usług udostępniamy dane osobowe naszym partnerom( agentom, firmom i biurom podróży związanym z przygotowaniem produktu w tym: linie lotnicze, przewoźnicy, hotele).
  2. Oświadczamy, że udostępniając dane osobowe w/w osobom trzecim wymagamy od nich przechowywania ich w bezpiecznym miejscu i nie wyrażamy zgody na wykorzystanie Państwa danych do ich własnych celów marketingowych.
  3. Przekazane dane osobowe są minimalne i tylko w zakresie umożliwiającym naszym partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa rzecz i naszego biura.

   XI. Udostępnianie danych organom regulacyjnym

  1. W zależności od wybranego kierunku podróży w celu jej realizacji może być wymagane ujawnienie i przetwarzanie danych osobowych do celów kontroli granicznej, imigracyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa bądź dowolnych innych celów zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu, odjazdu, lub miejscach docelowych.
  2. Wymagania te są różne w zależności od celu podroży i dlatego Państwo powinni je sprawdzić.

   XII. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe są przesyłane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i są przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, w celu realizacji umowy, które pracują dla Biura Podróży Selva Tour Marcin Wzorek tj. Hotele.
   Dane jakie przetwarzamy:
   • imię i nazwisko
   • datę urodzenia

   XIII. Archiwizacja danych

  1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres jaki jest niezbędny do celów określony niniejszej informacji o ochronie prywatności, lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
  2. Po upływnie powyższego okresu usuwamy w sposób bezpieczny Państwa dane osobowe.
  3. Gdyby jednak okazało się, że po upływie tego okresu są one potrzebne do innych celów zgodnych z prawem podjęte zostaną wszystkie kroki w celu ich anonimizacji.

   XIV. Pliki cookie i podobne technologie

  1. Nasza strona korzysta z Plików 'cookie' , które gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Proszę zapoznać się z oddzielną Informacją o plikach 'cookie'.
  2. Polityka Cookies w przypadku podawania jakichkolwiek danych osobowych na mediach społecznościowych prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami istniejących na tych mediach jako że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za funkcje, które tam są udostępnione.

   XV. Dostęp i aktualizacja danych osobowych

  1. W każdej chwili macie Państwo prawo zgłosić żądanie kopii danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. W tym celu należy podać wszelkie informacje celem ustalenia i lokalizacji Państwa danych osobowych.
  2. W każdej chwili można poprosić o:
   • usuniecie danych osobowych
   • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   • poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.
  3. Na Państwa życzenie aktualizujemy lub usuwamy Państwa dane osobowe.

   XVI. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe mogą być przez nas gromadzone i wykorzystywane w sytuacji gdy:
   1. Posiadamy Państwa zgodę - jest to niezbędne w celu zawarcia umowy z Państwem lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy.
   2. W sytuacji gdy jest to konieczne w celu spełnienia warunków prawnych. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, biuro przetwarza dane osobowe – w różnych celach, zgodnych z prawem tj.:
    1. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy dane osobowe takie jak:
     • imię,
     • adres e-mail,
     • płeć,
     • numer zlecenia,
     • data rejestracji.
    2. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • imię i nazwisko (w przypadku gdy zostały podane),
     • adres e-mail,
     • numer zlecenia,
     • adres zamieszkania – gdy następuje zwrot pieniędzy,
     • numer rachunku bankowego – gdy następuje zwrot pieniędzy.
    3. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach poprzez panel klienta przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • adres e-mail,
     • numer zlecenia.
    4. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • numer telefonu,
     • numer zlecenia.
     - o ile są Państwo zainteresowani formą kontaktu telefonicznego. Nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu.
    5. W celu przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelach klienta przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • numer telefonu,
     • numer zlecenia.
     - o ile są Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich powiadomień. Nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu. Wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych.
    6. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
     • imię i nazwisko,
     • firma,
     • adres zamieszkania lub adres siedziby,
     • numer NIP,
     • numer zlecenia.

   Podstawa prawna:

  1. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podać również nazwisko, uznajemy, że wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie również nazwiska. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
  3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  4. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

  Polityka Ochrony Danych osobowych - Prywatność i bezpieczeństwo

   I. Dane Administratora Danych Osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Selva Tour Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowskiej 291, 25-801 Kielce, NIP: 9591967111, KRS: 0000588741.
  2. Jakie dane osobowe gromadzimy:
   • adres e-mailowy klienta
   • dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania
   • numer telefonu i datę urodzenia

   II. Przy rejestracji w dowolnym naszym serwisie podajecie Państwo:

  1. Dane logowania konta, takie jak adres email i hasło.
  2. W celu dokonania rezerwacji podajecie Państwo:
   • Dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia.

   III. Informujemy, że podczas korzystania z naszej stron internetowych możemy mieć dostęp do informacji dotyczących:

   • Preferencji dotyczących kierunku podróży.
   • Aktywności w zakresie korzystania e strony internetowej.
   • Preferencji dotyczących reklamy jeśli umieszczona jest na naszej stronie.
   • Sposobu uzyskania dostępu do naszych usług ( system operacyjny, adres IP, identyfikatory internetowe i dane przeglądarki).
   • Ewentualnych zainteresowań społecznych i aktywności.

   IV. W wypadku zakupienia produktów w naszej firmie możemy mieć dostęp do informacji wrażliwych tj.:

   • Danych z dokumentów tożsamości typu: paszport, dowód osobisty lub informacji dotyczących klienta jako pasażera, danych ubezpieczeniowych, istotnych danych medycznych związanych z ubezpieczeniem lub preferencjami podróży (w tym: diety, wyznania lub niepełnosprawności).
   • Informacji dotyczących sposobu płatności i związanych z tym zakupów ( czas i miejsce itp.).

   V. Inne źródła danych osobowych:

   • Firma ubezpieczeniowa, a także jej agenci i ewentualny personel medyczny mogą mieć dostęp do danych osobowych i wymieniać z nami te dane w sytuacji, gdy zachodzi szczególna okoliczność, gdy któraś ze stron musi podejmować działania w imieniu lub w interesie klientów.
   • W przypadku logowania się przez Facebook lub Google+ do naszych platform i usług internetowych przy użyciu danych uwierzytelniających sieci społecznościowe, np. Facebook, Google+, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych użytkownika. Są to na przykład: imię i nazwisko, adres e-mail, data miejsce i urodzenia oraz wszelkie inne przekazywane nam informacje.
   • Możemy korzystać z obrazów z kamer przemysłowych, adresów IP i informacji o przeglądarce uzyskanych w obrębie lub w bezpośrednim sąsiedztwie naszych biur, lokali, innych budynków i statków wycieczkowych.

   VI. Udostępnianie danych osobowych

   W przypadku gdy dokonujecie Państwo rezerwacji także na rzecz innych osób wykorzystujemy ich dane osobowe dostarczone nam w ramach rezerwacji. Jeśli udostępniacie Państwo dane osobowe innych osób, musicie mieć pewność, że macie ich zgodę, mają one świadomość co do sposobu wykorzystywania ich danych osobowych i że jesteście upoważnieni do ich udostępnienia.

   VII. Wykorzystywanie danych osobowych

  1. Dane osobowe przetwarzamy do zarządzania rezerwacjami, udostępnienia do produktów i usług oraz udzielenia pomocy w odniesieniu do tych usług i ewentualnego zwrotu kosztów
  2. Dane osobowe możemy też wykorzystać w celu reagowania na sytuacje związane z bezpieczeństwem i innymi zdarzeniami, a także do celów medycznych i ubezpieczeniowych Obrazy z kamer przemysłowych służą nam w celu zapewnienia bezpieczeństwa każdemu pracownikowi lub klientom naszych agencji, biur i innych budynków, a także zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw. Możemy również korzystać z tych obrazów w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

   VIII. Kontakt z klientem

  1. Możemy korzystać z danych osobowych w przypadku kontaktu z klientem za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonu lub mediów społecznościowych, aby udzielać Państwu wyjaśnień lub pomocy.
  2. Oświadczamy, iż nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim.

   IX. Komunikacja marketingowa

  1. Informujemy, iż po wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych oraz sposobu kontaktów w tym zakresie możemy wysyłać dla Państwa oferty o naszych usługach oraz informacje o naszych produktach. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na komunikację marketingową naszego biura. Wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres selvatour@selvatour.pl.

   X. Udostępnienie danych osobowych partnerom handlowym w zakresie realizowanych usług

  1. W celu realizacji wybranych przez Państwa usług udostępniamy dane osobowe naszym partnerom( agentom, firmom i biurom podróży związanym z przygotowaniem produktu w tym: linie lotnicze, przewoźnicy, hotele).
  2. Oświadczamy, że udostępniając dane osobowe w/w osobom trzecim wymagamy od nich przechowywania ich w bezpiecznym miejscu i nie wyrażamy zgody na wykorzystanie Państwa danych do ich własnych celów marketingowych.
  3. Przekazane dane osobowe są minimalne i tylko w zakresie umożliwiającym naszym partnerom handlowym świadczenie usług na Państwa rzecz i naszego biura.

   XI. Udostępnianie danych organom regulacyjnym

  1. W zależności od wybranego kierunku podróży w celu jej realizacji może być wymagane ujawnienie i przetwarzanie danych osobowych do celów kontroli granicznej, imigracyjnej, zapewnienia bezpieczeństwa bądź dowolnych innych celów zgodnie z wymogami organów rządowych w miejscach wylotu, odjazdu, lub miejscach docelowych.
  2. Wymagania te są różne w zależności od celu podroży i dlatego Państwo powinni je sprawdzić.

   XII. Ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe są przesyłane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i są przetwarzane przez organizacje działające poza EOG, w celu realizacji umowy, które pracują dla Biura Podróży Selva Tour Marcin Wzorek tj. Hotele.
   Dane jakie przetwarzamy:
   • imię i nazwisko
   • datę urodzenia

   XIII. Archiwizacja danych

  1. Państwa dane osobowe przechowywane są przez okres jaki jest niezbędny do celów określony niniejszej informacji o ochronie prywatności, lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych.
  2. Po upływnie powyższego okresu usuwamy w sposób bezpieczny Państwa dane osobowe.
  3. Gdyby jednak okazało się, że po upływie tego okresu są one potrzebne do innych celów zgodnych z prawem podjęte zostaną wszystkie kroki w celu ich anonimizacji.

   XIV. Pliki cookie i podobne technologie

  1. Nasza strona korzysta z Plików 'cookie' , które gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Proszę zapoznać się z oddzielną Informacją o plikach 'cookie'.
  2. Polityka Cookies w przypadku podawania jakichkolwiek danych osobowych na mediach społecznościowych prosimy o zapoznanie się z warunkami i informacjami istniejących na tych mediach jako że nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za funkcje, które tam są udostępnione.

   XV. Dostęp i aktualizacja danych osobowych

  1. W każdej chwili macie Państwo prawo zgłosić żądanie kopii danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu. W tym celu należy podać wszelkie informacje celem ustalenia i lokalizacji Państwa danych osobowych.
  2. W każdej chwili można poprosić o:
   • usuniecie danych osobowych
   • wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   • poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji.
  3. Na Państwa życzenie aktualizujemy lub usuwamy Państwa dane osobowe.

   XVI. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  1. Dane osobowe mogą być przez nas gromadzone i wykorzystywane w sytuacji gdy:
   1. Posiadamy Państwa zgodę - jest to niezbędne w celu zawarcia umowy z Państwem lub podjęcia pożądanych działań przed zawarciem umowy.
   2. W sytuacji gdy jest to konieczne w celu spełnienia warunków prawnych. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, biuro przetwarza dane osobowe – w różnych celach, zgodnych z prawem tj.:
    1. W celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi przetwarzamy dane osobowe takie jak:
     • imię,
     • adres e-mail,
     • płeć,
     • numer zlecenia,
     • data rejestracji.
    2. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • imię i nazwisko (w przypadku gdy zostały podane),
     • adres e-mail,
     • numer zlecenia,
     • adres zamieszkania – gdy następuje zwrot pieniędzy,
     • numer rachunku bankowego – gdy następuje zwrot pieniędzy.
    3. W celu przesyłania powiadomień e-mail o komunikatach poprzez panel klienta przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • adres e-mail,
     • numer zlecenia.
    4. W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • numer telefonu,
     • numer zlecenia.
     - o ile są Państwo zainteresowani formą kontaktu telefonicznego. Nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu.
    5. W celu przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelach klienta przetwarzamy takie dane osobowe jak:
     • numer telefonu,
     • numer zlecenia.
     - o ile są Państwo zainteresowani otrzymywaniem takich powiadomień. Nie wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu. Wiadomości sms nie zawierają żadnych treści marketingowych.
    6. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z prawa podatkowego tj. przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
     • imię i nazwisko,
     • firma,
     • adres zamieszkania lub adres siedziby,
     • numer NIP,
     • numer zlecenia.

   Podstawa prawna:

  1. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo podać również nazwisko, uznajemy, że wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie również nazwiska. Podstawa prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli w ten sposób Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
  3. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
  4. Podstawa prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.